Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov ( GDPR )

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj ako ,,zákon č. 18/2018 Z. z.) informuje Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika – CEREMINA, n. o., subjekty údajov o podmienkach, za akých sú spracovávané osobné údaje

1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika – CEREMINA, n.o., so sídlom Hlavná 11/6, 919 25 Šúrovce, IČO 51808960 ( ďalej len ako „ Centrum “ )

2. Kontaktná osoba
PhDr. Katarína Karolová, PhD.

E-mail: info@ceremina.sk
 tel.: + 421 908 792 239

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek ku spracovaniu Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu.

3. Zásady spracovania osobných údajov
Ochranu osobných údajov považujeme za dôležitú a preto jej venujeme veľkú pozornosť. Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu, ktorý je potrebný pre poskytovanie služieb a prevádzky Centra. 

4. Zásady vyplývajúce z nariadenia GDPR:
a) Zásada zákonnosti 
podľa ktorej musíme spracovávať Vaše osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi a na základe aspoň jedného právneho základu (zmluva, súhlas o spracovaní osobných údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. ), aby nedošlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

b) Zásada korektnosti a transparentnosti
Nám ukladá povinnosť spracovávať osobné údaje odborne a transparentne a poskytnúť Vám informácie o spôsobu ich spracovania spolu s informáciou o tom, komu budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Patrí sem aj naša povinnosť Vás informovať v prípade závažného porušenia bezpečnosti alebo úniku osobných údajov

c) Zásada obmedzenia účelu
osobné údaje sa získavajú len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

d) Zásada minimalizácie
spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

e) Zásada správnosti
spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.

f) Zásada minimalizácie uchovávania
osobné údaje, musia byť uchovávané pokiaľ je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, môžu sa uchovávať aj dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

g) Zásada integrity a dôvernosti
nám ukladá Vaše osobné údaje zabezpečiť a chrániť pred neoprávneným,  nezákonným spracúvaním, stratou, výmazom alebo poškodením. Z týchto dôvodov prijímame početné technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov. Súčasne dbáme na to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverený zamestnanci.

h) Zásada zodpovednosti
prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov.

5. Účely pre ktoré spracovávame osobné údaje
Ako nezisková organizácia spracúvame Vaše osobné údaje vo väčšine prípadov v súvislosti s poskytovaním služieb Centra. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje pre nasledujúce účely:

 1. Poskytovanie služieb: 
  Regenerácia
  Rekondícia
  Osobného charakteru

 2. Ambulantná starostlivosť:
  Vyšetrovacie zložky
  Liečebné zložky
  Procedúry

 3. Administratíva a prevádzka organizácie: 
  Personalistika a mzdy
  Ekonomika a účtovníctvo
  Správa majetku

 4. Ochrana majetku a bezpečnosť:
  Kamerové systémy
  Prístup do zabezpečeného priestoru
  Spracovanie bezpečnostných incidentov

 5. Komerčná činnosť:
  Ubytovacie služby a s tým spojené služby

 6. Informačná a propagačná činnosť:
  Weby
  Marketing a propagácia

6. Kategórie osôb, ktorých osobné údaje spracúvame
 1. Zamestnanci ( osoby v pracovno-právnom vzťahu v Centre )
 2. Uchádzači o zamestnanie ( osoby, ktoré majú záujem pracovať v Centre)
 3. Klienti ( osoby, ktoré využívajú služby Centra – maloleté, plnoleté )
 4. Externí spolupracovníci ( osoby bez pracovnoprávneho vzťahu na Centre zapojené do vzdelávacích, zmluvných a ďalších aktivít na Centre )

7. Od koho osobné údaje získavame 
Najčastejšie priamo od Vás (ak ste klientom, zamestnancom, účastníkom akcie v Centre, návštevníkom Centra a podobne); 

V osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne,  z dostupných registrov vedených v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo priamo od Vašej blízkej osoby).

Na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré Centrum získala pri plnení svojich úloh od tretích strán, sa pre plnenie povinnosti prevádzkovateľa transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR.

8. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané
Vaše osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom na rôzne účely pričom právnym základom spracúvania je niektorá/viaceré z nasledujúcich podmienok:
 • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných zákonných predpisov;
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa);
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

9. Komu poskytujeme osobné údaje
Vaše osobné údaje bez súhlasu neposkytujeme tretej strane.

10. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri našich účeloch spracovania neuskutočňuje

11. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje sa uchovávajú bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, počas lehoty uloženia spisov určenej Registratúrnym poriadkom Centra, alebo do doby odvolania súhlasu, ak bol právnym základom získania Vašich osobných údajov; podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

12. Uplatnenie práv subjektov údajov
Odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese kontaktnej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v Centre. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk